bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nâng cao chất lượng hiệu quả thương lượng, thỏa ước lao động tập thể tại các CĐCS

Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể tại các CĐCS nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể tại các CĐCS nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Theo đó, trong năm 2021, các cấp công đoàn phấn đấu có 80% trở lên số doanh nghiệp, nơi có tổ chức công đoàn có ký kết thỏa ước lao động tập thể (tính theo số bản thỏa ước lao động tập thể còn hạn gửi về LĐLĐ tỉnh); 40% thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên trên tổng số thỏa ước lao động tập thể; Đề xuất thương lượng tập thể hoặc đối thoại với người sử dụng lao động điều chỉnh nâng giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn 15.000đ. Đặc biệt, hai đơn vị, LĐLĐ thành phố Vũng Tàu và Công đoàn các Khu công nghiệp sẽ tiến hành kế hoạch chuẩn bị thực hiện thương lượng tập thể và ký ít nhất 01 thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu, các CĐCS cần chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy trình của Bộ luật lao động năm 2019; giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng và hiệu quả và đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, nâng lương, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, tiền ăn ca… Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS về quy trình, kỹ năng thương lượng, xây dựng mới, sửa đổi bổ sung nội dung thương tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể cán bộ CĐCS; nhất là kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ CĐCS thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đánh giá, chấm điểm, phân loại chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể theo quy định.

H.H


Bài viết liên quan