bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 09,10/10 diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 09,10/10 Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được diễn ra tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT, phương châm Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” với 319 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 152 nghìn cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội sẽ đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn thể CNVCLĐ trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI đề ra. Đội ngũ CNVCLĐ tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hoạt động Công đoàn từng bước chuyển hướng, tập trung vào chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tác động tích cực đến việc xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa ở các doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn tỉnh ngày càng phát triển, từng bước thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động. Sự phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những thành quả đạt được trong 5 năm qua được thể hiện ở nhiều nội dung, các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn được phát huy có hiệu quả. Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Các phong trào thi đua như “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, phong trào “xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, vận động quyên góp xây dựng nhà “mái ấm Công đoàn”, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh… Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, người lao động; các hoạt động trên đã tác động mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước tỉnh BR-VT trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh trong những năm qua.

Đại hội sẽ đề ra ba nhiệm vụ đột phá, đó là Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Thứ hai, Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thứ ba, Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực truyền thông công.

Chỉ tiêu phấn đầu đến hết nhiệm kỳ, Toàn tỉnh có 177.000 đoàn viên công đoàn, trong đó tỷ lệ đoàn viên đạt 95% trên tổng số công nhân, viên chức, người lao động; 83% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 75% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Chỉ tiêu hàng năm, 95% doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên (đủ điều kiện) thành lập tổ chức công đoàn; 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để 65% trở lên công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, 75% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; 90% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; 15% trở lên công đoàn cơ sở, trong đó có 10% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động khóa VII nhiệm kỳ 2023- 2028 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028.

H.Hải


Bài viết liên quan