bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 – 02/4/2024)!

Ngày 15/3/2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Hướng dẫn số 160-HD/BTGTU, về việc Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

             Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người cộng sản kiên cường, bất khuất thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam; người học trò và một trong những người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người hoạt động xuất sắc của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Nêu tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đức tính giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

  1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 – 02/4/2024)!
  2. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!
  3. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!
  4. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 (Đính kèm Hướng dẫn số 160-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy: 160-HD 120 Ngay sinh Nguyen Luong Bang.signed.signed)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan