bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Qũy trợ vốn Công nhân viên chức và người lao động nghèo

Vận động các cơ quan trong tỉnh và các tổ chức cá nhân hỗ trợ về mặt tài chính (bằng hình thức ủng hộ hoặc cho vay không lãi hay lãi suất thấp) nhằm bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Quỹ để gia tăng khả năng trợ vốn. Việc vận động cho Quỹ phải có kế hoạch và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai.

1. Chức năng:

Quỹ trợ vốn là một đơn vị hoạt động xã hội thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Mục đích hoạt động:

– Quỹ trợ vốn hoạt động mang tính xã hội không vì mục đích lợi nhuận nhưng đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí quản lý.

– Giúp cho công nhân, nhân dân lao động nghèo có điều kiện tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bằng số vốn nhỏ ban đầu do Quỹ cho vay có hoàn lại.

– Giúp cho công nhân, nhân dân lao động nghèo tạo ra việc làm mới hay tăng thêm việc làm để có thu nhập chính đáng bằng công sức và năng lực của bản thân cùng những lao động khác. Góp phần giảm bớt số lao động thất nghiệpở địa phương chỉ vì thiếu vốn hoạt động.

– Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tương trợ giữa những công nhân, nhân dân lao động cùng hoạt động trong phạm vi nghề nghiệp, địa bàn sinh sống, hoàn cảnh xã hội.

3. Nhiệm vụ của Quỹ trợ vốn:

– Vận động các cơ quan trong tỉnh và các tổ chức cá nhân hỗ trợ về mặt tài chính (bằng hình thức ủng hộ hoặc cho vay không lãi hay lãi suất thấp) nhằm bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Quỹ để gia tăng khả năng trợ vốn. Việc vận động cho Quỹ phải có kế hoạch và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi triển khai.

– Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc trợ vốn theo điều lệ và những quy định có liên quan do Hội đồng quản trị chỉ đạo.

– Quản lý, điều hành Quỹ hoạt động đúng mục đích, phục vụ đúng đối tượng và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội.

– Tiến hành nhanh gọn các thủ tục trợ vốn, thu hồi vốn và lãi theo đúng điều lệ hoạt động Quỹ.

– Tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức thuộc quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và nghiệp vụ công tác.

– Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về tổ chức hoạt động và tình hình tài chính theo chế độ kế toán thống kê.

4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ trợ vốn:

– Chỉ xét cấp tín dụng trợ vốn cho công nhân viên chức và người lao động nghèo có khả năng tự tạo việc làm với những điều kiện và thể thức thích hợp với từng đối tượng xin trợ vốn.

– Chỉ xét cấp tín dụng trợ vốn nhằm tạo ra việc làm có thu nhập và có khả năng hoàn vốn, lãi và tích lũy tiết kiệm.

– Việc xét duyệt, cấp tín dụng trợ vốn phải được công khai và có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị Quỹ trợ vốn.

– Quỹ trợ vốn chịu sự kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh về hoạt động tài chính.


Bài viết liên quan