bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quán triệt, Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp

Cải cách tư pháp là công tác sửa đổi, cải tạo, đổi mới, xây dựng lại một số bộ phận tư pháp không còn phù hợp để đáp ứng các yêu cầu phát triển khách quan của tư pháp. Ngày 05/01/2024, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình số 04-CTr/BCĐCCTP về “Công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2024”. Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền đến CNVCLĐ một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”… và các văn bản khác của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Ảnh sưu tầm

Kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực, quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, CNVCLĐ về công tác cải cách tư pháp, bảo đảm tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ và các tầng lớp Nhân dân.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan