bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”

Nhằm hướng dẫn các cấp ủy đảng, ban ngành, đoàn thể từ Tỉnh xuống cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chương trình hành động số 30-CTr/TU đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ban hành Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU về việc Quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” trong đó tập trung các nội dung cơ bản sau:

Ảnh sưu tầm

– Mục tiêu tổng quát:

Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản; triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

– Mục tiêu cụ thể:

Xác định đúng giá trị tài nguyên khoáng sản được khai thác để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí liên quan đến khoáng sản trong từng thời kỳ nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, bảo đảm đúng quy định pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Định hướng đến năm 2045, trang thiết bị máy móc phục vụ công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh đạt trình độ tiên tiến, hiện đại so với cả nước.

Công tác quản lý quy hoạch khoáng sản phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

– Nhiệm vụ và giải pháp:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoáng sản.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn quan tâm triển khai tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động.

(Đính kèm Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU ngày 07/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”:31. 126- HD-tuyen truyen- CTHD SO 30 TU-NQ 10 TW VE KHOANG SAN.signed.signed).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan