bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 343-KH/TU, ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chị thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đọa của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Ngày 11/6/2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Hướng dẫn số 174-HD/BTGTU, về việc quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 343-KH/TU, ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chị thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Công văn số 3187-CV/BTGTU ngày 06/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.


Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”; Kế hoạch 343- KH/TU, ngày 24/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW.

 (Đính kèm Hướng dẫn số 174/HD-BTGTU ngày 11/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan