bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 22/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 132-HD/BTGTU, về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong tỉnh về nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, CNVCLĐ phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông trong khu nhà trọ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho CNVCLĐ, thực hiện tốt “văn hóa giao thông”.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan