bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập huấn nghiệp vụ công tác phát triển đoàn viên

Trong 2 ngày 8,9/12/2021, 10 cán bộ công đoàn phụ trách công tác phát triển đoàn viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham chương trình phối hợp ACTRAV-ILO về chủ đề “Tăng cường công tác phát triển, thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở – Kinh nghiệm quốc tế” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Lao động quốc tế ILO tổ chức.

Ông Nguyễn Đức Ý – Chủ tịch LĐLĐ TP Vũng Tàu đang tham gia một tình huống giả định trực tuyến cùng

LĐLĐ TP Đà Nẵng về vận động thành lập CĐCS

Lớp Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng vận động, tập hợp người lao động nhằm phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở theo phương thức mới, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của việc Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Trong Chương trình tập huấn, các học viên còn được tham khảo mô hình tổ chức của Tổng Công đoàn Nhật Bản cũng như tham gia các tình huống giả định trong việc thành lập CĐCS với các Liên đoàn Lao động tỉnh khác theo phương pháp mới từ đó để xây dựng kế hoạch, phương hướng đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian tới cho phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

 Hương Bùi


Bài viết liên quan