bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông báo Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022 (lần 2)

– Căn cứ Kế hoạch số 296/KH-LĐLĐ ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (LĐLĐ tỉnh) về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022;
– Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-LĐLĐ ngày 29/8/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-LĐLĐ ngày 24/12/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022;
Sau Công bố kết quả Cuộc thi vào ngày 06/12/2022, đồng thời xác minh tính chính xác, hợp lệ của các tập thể, cá nhân tham gia thi theo Thể lệ, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu kiến thức, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 (lần 2) như sau:

Click vào đây để xem kết quả cuộc thi


Bài viết liên quan