bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thư hỏi về thu đoàn phí công đoànư

Vừa qua LĐLĐ tỉnh có nhận được thư hỏi về việc thu đoàn phí công đoàn tại công đoàn cơ sở, Trong thư bạn có nêu bạn đang làm việc tại một đơn vị thuộc liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro và đơn vị bạn đang thu đòan phí công đoàn với mức từ 300.000đ đến 400.000đ và cao hơn mức quy định thu đoàn phí công đoàn 1% lương thực lĩnh và tối đa 10% mức lương cơ sở của nhà nước.

LĐLĐ tỉnh trao đổi với ông như sau:
Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt, nộp tài chính công đoàn. Cụ thể:
– Tại Chương IV. Quy định đóng đoàn phí công đoàn và Khoản 2, khoản 3 Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền làm căn cứ đóng đoàn phí quy định:
“…….2. Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối): mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
3. Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước
4. Các công đoàn cơ sở tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên) hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng (từ tổ trưởng công đoàn trở lên) đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. Tiền đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định; khi báo cáo quyết toán, công đoàn cơ sở phải tách riêng số tiền đoàn phí công đoàn tăng thêm theo mẫu quy định để có cơ sở tính số phải nộp về cấp trên”.
Như vậy, đối chiếu theo quy định trên thì công đoàn cơ sở được thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên hàng thángbằng 1% tiền lương thực lĩnh hoặc quy định mức thu cao hơn 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội phải được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở mở rộng đồng ý bằng Nghị quyết, có văn bản và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở. Đồng thời phần thu tăng thêm so với quy định được để lại 100% cho công đoàn cơ sở chi hoạt động.
Bên cạnh đó, việc thu đoàn phí công đoàn được phân cấp tại Khoản 1 Điều 20 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định :“ Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng và phân cấp cho công đoàn cơ sở thu.” và quy định tại Điều 7. Phân cấp quản lý tài chính công đoàn:
“Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu của công đoàn cơ sở.”.
Đối chiếu với những quy định về tài chính công đoàn, để biết thêm chi tiết việc thu đoàn phí tại đơn vị bạn đang công tác và sinh hoạt, bạn có thể liên hệ với Ban chấp hành công đoàn cơ sở để được thông tin cụ thể hơn.
Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe và thành công!


Bài viết liên quan