bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trong công nhân viên chức lao động

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác bình đẳng giới, dân số và phát triển; tăng cường hoạt động các cấp công đoàn trong tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, bình đẳng giới; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Nữ công nhân lao động tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động Công đoàn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch số 120/KH-TLĐ về thực hiện “Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030” và chiến lước dân số Việt Nam đến năm 2030 trong CNVCLĐ. Với mục tiêu, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước; thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân số, bình đẳng giới, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số trong CNVCLĐ góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Cụ thể, mục tiêu 1, bình đẳng trong lĩnh vực chính trị: Phần đầu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đạt 30% tỷ lệ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp; phấn đấu đến hết năm 2025, đạt 80% trở lên và đến năm 2030 đạt 90% trở lên công đoàn cấp tỉnh có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ; phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% trở lên, đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp. Mục tiêu 2, bình đẳng trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hàng năm mỗi CĐCS tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, dân số và phát triển, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong CNVCLĐ. Mục tiêu 3, nâng cao chất lượng dân số, vận động 70% trở lên vào năm 2025 và 90% trở lên vào năm 2030 đoàn viên, CNVCLĐ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, khám sức khỏe trước khi kết hôn, nữ đoàn viên, CNVCLĐ mang thai thực hiện khám thai định kỳ, tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, mang thai ngoài ý muốn, sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo quyền, trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Mục tiêu 4, bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nằm 2025 và duy trì đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, dân số và phát triển trong hoạt động công đoàn. Mục tiêu 5, bình đẳng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới, dân số, công tác vận động nữ CNVCLĐ của tổ chức công đoàn.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới của tổ chức công đoàn; thường xuyên cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng, tăng cường phối hợp giữa chính quyền trong việc đảm bảo cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện chính sách pháp luật về dân số và bình đẳng giới; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và thực hiện công tác dân số thông qua các hoạt động, các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với từng đơn vị, lồng ghép nội dung bình đẳng giới, dân số và phát triển vào nội dung hoạt động của công đoàn các cấp, mở rộng đối tượng được truyền thông, vận động, trong đó hướng đến đối tượng là nam giới, lãnh đạo quản lý; Nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội về thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ và bình đẳng giới; tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách liên quan đến công tác dân số, bình đẳng giới, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; Nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về dân số và bình đẳng giới.

N.Bảo


Bài viết liên quan