bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tình hình thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên

Ngày 21/2/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã ban hành kế hoạch số 246/KH-LĐLĐ về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2022 trong đó đề ra chỉ tiêu thành lập mới 70 công đoàn cơ sở và 10.500 đoàn viên, song song với việc thực hiện chỉ tiêu thành lập 55 CĐCS ngoài khu vực Nhà nước của Ban Chỉ đạo 144 về công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN).

Căn cứ chỉ tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ cụ thể số lượng chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cụ thể cho 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện gắn với việc  đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Tỉnh uỷ trong đó đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tính đến nay các cấp công đoàn đã tiến hành khảo sát 750/1.016 doanh nghiệp, thành lập mới 43/70 CĐCS đạt 61,4% ; kết nạp mới  6221/10500 đoàn viên đạt 59% so với kế hoạch năm, trong đó có 42/55 CĐCS khối DNNKVNN đạt 76%.

Đại hội thành lập CĐCS Trường MG Thanh Tâm – LĐLĐ TP Vũng Tàu-

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và các cơ quan chức năng, các cấp công đoàn tỉnh luôn tăng cường vai trò đại diện, hỗ trợ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thương lượng, đối thoại với chính quyền và người sử dụng lao động; nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, xây dựng các kênh truyền thông từ cấp cơ sở, tuyên truyền vận động và thu hút đoàn viên gia nhập, tổ chức công đoàn. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022, hướng tới đại hội công đoàn các cấp.

                                                                           (Hương Bùi)


Bài viết liên quan