bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Công văn số 290-CV/ĐĐ, ngày 19/7/2022 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về việc “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đưa nội dung văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động những nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII, cụ thể:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

(Đính kèm: Kế hoạch số 149-KH/TU, ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Thu Trang


Bài viết liên quan