bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 240.000đ/trẻ/tháng; 800.000đ/giáo viên/tháng và 20 triệu đồng/cơ sở

Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Ngày 17/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT đã thông qua Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Theo Nghị quyết,  quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc loại hình dân lập, tư thục. Đối tượng thụ hưởng là, trẻ em mầm non đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và bảo đảm điều kiện: về trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Trẻ em mầm non được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng và thời gian hỗ trợ tính theo số tháng trẻ học thực tế tại cơ sở giáo dục mầm non nhưng không quá 9 tháng/năm học. Giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/giáo viên/tháng và thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế tại cơ sở giáo dục mầm non nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập được hỗ trợ 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập để trang bị cơ sở vật chất 01 lần duy nhất, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Thời gian thực hiện từ năm học 2021-2022 và từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý nhà nước hiện hành.

                                                                                                          H.Hải


Bài viết liên quan