bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Triển khai một số nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2024

Trong năm 2023, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, đóng góp hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được nhằm thống nhất nội dung thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền từ Trung ương đến địa phương trong năm 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh sưu tầm

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, CNLĐ về vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và quản lý biên giới trên đất liền phải phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế – xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; xây dựng Biển Đông hòa bình, an toàn, ổn định.

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII; những thành tựu của công cuộc đổi mới; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước trong năm 2024; chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); công tác bảo đảm quyền con người, trong đó nêu đậm những hoạt động Việt Nam trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Tiếp tục thúc đẩy quảng bá, giới thiệu về những thành tựu mới trong công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, ngoại giao, quốc phòng…, tiêu biểu là các tác phẩm, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan