bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW đến các cấp Công đoàn tỉnh

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái của Bộ Chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có thể nói công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đặc biệt quan tâm.

Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quán triệt, thực hiện Kết luận 21-KL/TW trên hệ thống truyền thông công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch số 256/KH-LĐLĐ ngày 18/3/2022 về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW đến các cấp công đoàn gắn thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”  và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của các cấp công đoàn, đồng thời đảm bảo yêu cầu cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tổ chức công đoàn nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cũng như sự phát triển của tổ chức công đoàn trong thời gian tới./.

Hương Bùi


Bài viết liên quan