bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030

Ngày 01/11/2022, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Kế hoạch số 201/KH-UBND, về Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030.

Nhằm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn viên và CNVCLĐ trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp.

 (Đính kèm Kế hoạch số 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT)

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan