bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 13/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 622/STNMT-BHĐ, về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2021/KH-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật có liên quan đến biển,  và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đoàn viên và CNVCLĐ.Với mục tiêu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển và đại dương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Nhằm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn viên và CNVCLĐ trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan