bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2024

Ngày 02/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Kế hoạch số 211-KH/BTGTU về việc tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2024.

Ảnh sưu tầm

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, trong cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (COC); các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực biển Đông; tuyên truyền về những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuyên truyền những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tích cực triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 (theo Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tuyên truyền về truyền thống Cảnh sát biển – Đơn vị Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới; tuyên truyền về pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn hàng hải và thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam… tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và CNVCLĐ về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo cần đa dạng về hình thức, chuyển tải chính xác, kịp thời đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tạo sự thống nhất, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan