bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Đại hội, công tác hội và phong trào nông dân

Ngày 12/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1627-HD/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội, công tác hội và phong trào nông dân.

Mục đích là tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn.

Các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về Đại hội, công tác hội và phong trào nông dân trước, trong và sau Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, nông dân. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng Đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào nông dân. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…. Các hình thức tuyên truyền phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan