bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2021 – 2025, ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mục tiêu của chương trình nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và của quốc gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền đến Công đoàn cơ sở, CNVCLĐ nội dung của Kế hoạch số 150/KH-UBND để biết và tham gia theo chức năng, nhiệm vụ để góp phần đạt được mục tiêu của kế hoạch vào năm 2025.

Link tải nội dung Kế hoạch số 150/KH-UBND : https://drive.google.com/file/d/1eKP_cGJUHiwvitD_hSYbvF8havinUFmO/view?usp=sharing

Thành Thơ


Bài viết liên quan