bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật (TCPL) cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, từ đó hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; với mục tiêu tổng quát: Xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, có nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực TCPL của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân TCPL, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết về các mục tiêu và nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

(Đính kèm: Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh BR-VT).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan