bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống, ngày 12/6/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTU về việc Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII với các nội dung, như:

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

– Đánh giá chung những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết và nguyên nhân.

– Rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  1. Dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trong tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII.

   Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm tuyên truyền, triển khai, thực hiện. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, chú trọng theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Đính kèm:Bài phát biểu khai mạc Hội nghị  của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 139.- Bai phat bieu khai mac BCH TW khoa 13

Bài phát biểu  bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 139.- Bai phat bieu be mac BCH TW khoa 13

tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: 139.- Tai lieu tuyen truyen BCH TW khoa 13).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan