bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Đào Duy Tùng và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc..

             Các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp của Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

  1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)!
  2. Đồng chí Đào Duy Tùng – Nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng!
  3. Đồng chí Đào Duy Tùng – Người chiến sĩ cộng sản xuất sắc!
  4. Đồng chí Đào Duy Tùng – Tấm gương đạo đức cách mạng cao quý!
  5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 (Đính kèm đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương: Huong dan tuyen truyen 100 nam ngay sinh dong chi Dao Duy Tung)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan