bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2023)

Ngày 22/11/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Hướng dẫn số 68/HD-TLĐ, về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2023)

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”.

Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; phát huy cao độ những bài học kinh nghiệm từ cuộc đàm phán, ký Hiệp định Paris để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Tuyên truyền, kỷ niệm bằng các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí: kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị – xã hội quan trọng, tuyên truyền đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết đại hội của Đảng và tuyên truyền chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam!
 2. Hiệp định Paris 1973 – Chiến thắng của cuộc đấu trí bền bỉ, quyết liệt!
 3. Hiệp định Paris 1973 – Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến cứu nước của

dân tộc!

 1. Hiệp định Paris – Đỉnh cao của mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh!
 2. Hiệp định Paris 1973 – Sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sự nghiệp

cách mạng vẻ vang của Nhân dân ta và nền ngoại giao Việt Nam!

 1. Hiệp định Paris là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam!
 2. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế!
 3. Không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam!
 4. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2023) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, tại địa chỉ congdoan.vn)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan