bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/06/1948-06/06/2023)

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh nói riêng trong suốt 75 năm hình thành và phát triển; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng ngành Tuyên giáo tỉnh ngày càng phát triển, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU ngày 24/4/2023 về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/06/1948-06/06/2023), với các nội dung sau:

Tuyên truyền quá trình hình thành, phát triển và truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo Tỉnh trong suốt 75 năm qua, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo tỉnh trong tiến trình thành lập và phát triển tỉnh nhà, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo tỉnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ.

Ảnh sưu tầm

Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh. Phổ biến Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (06/06/1948-06/06/2023) trên cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết, thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đính kèm Đề cương tuyên truyền: 35. 115- HD KEM- De Cuong tuyen truyen 75 nam ngay truyen thong nganh truyen giao BRVT..signed


Bài viết liên quan