bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tháng 02/1934 – tháng 02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vượt qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ôn lại quá trình ra đời của tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua đó thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục làm tiền đề vững chắc cho tương lai tươi sáng, ngày 04/01/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Hướng dẫn số 144-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tháng 02/1934 – tháng 02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 với các nội dung tuyên truyền, cụ thể như:

Ảnh sưu tầm

Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. Những dấu mốc quan trọng và sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và định hướng những năm tiếp theo.

Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đến nay.

Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”.

Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2023.

Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và mừng xuân Giáp Thìn.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên CNVCLĐ phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh trong năm 2024, LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định 2 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tháng 02/1934-tháng 02/2024: 144- HD TUYEN TRUYEN 3.signed.signed).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan