bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gửi đến các cấp Công đoàn nội dung chính của Luật Bảo vệ môi trường để phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện.

(Đính kèm giới thiệu nội dung chính Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 )

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan