bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CNVCLĐ trong tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung vào một số nội dung chính, như sau:

– Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Xây dựng, triển khai văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ảnh sưu tầm

Với mục tiêu nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu nói chung, quyền lợi của người tiêu dùng là CNVCLĐ nói riêng, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến CNVCLĐ để biết, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu tìm hiểu.

(Đính kèm Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:145- 3597_QD-UBND_13122023-signed).

Thu Trang


Bài viết liên quan