bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 19/11

Ngày 07/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 2583-CV/BTGTU về việc tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023.

                                              Ảnh sưu tầm

Nội dung tuyên truyền:

– Những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Thông tri và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029, đặc biệt là Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

– Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư của địa phương; các điển hình, tiêu biểu, những việc làm hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước…

– Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đính kèm tài liệu tuyên truyền:Tai lieu tuyen truyen 93 nam ngay thanh lap MTTQ Viet Nam

Thành Thơ


Bài viết liên quan