bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư năm 2023

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của cư dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong cộng đồng; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương, cơ sở; căn cứ Hướng dẫn số 94/HD-MTTQ-BTT ngày 11/10/2023 của UB MTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT về việc “Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư năm 2023”, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, website, fanpage của đơn vị để CNVCLĐ biết và hiểu rõ về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư của địa phương.

Ảnh sưu tầm

– Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, người lao động về kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” …

– Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào của địa phương nơi đang sinh sống, như: treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Ngày hội, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây xanh; chỉnh trang xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan