bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14/10/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam có Hướng dẫn số 71/HD-MTTQ-BTT về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022.

                                              Ảnh sưu tầm

Mục đích là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối họp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” …; Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia Chương trình phục hồi kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế – xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác dụng của đại dịch Covid – 19.

Các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đoàn Tấn

 


Bài viết liên quan