bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”

Ngày 10/6/2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Hướng dẫn số 173-HD/BTGTU, về việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”.
Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội, sự tham gia tích cực của toàn dân trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 34- 5 CT/TW. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

 (Đính kèm Hướng dẫn số 173/HD-BTGTU ngày 10/6/2024 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan