bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh BR-VT vừa ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 06/11/2021 về Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động, phong trào do các cấp Công đoàn tổ chức, góp phần xây dựng hình ảnh nữ CNVCLĐ có kiến thức, kỹ năng xã hội, phòng chống mại dâm

UBND tỉnh BR-VT vừa ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 06/11/2021 về Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tăng cường trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Với 05 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025, chỉ tiêu 1, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm: 100% xã phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; 100% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 70% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Chỉ tiêu 2, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở: 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; ít nhất 50% các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chương trình phòng chống HIV/AIDS. Chỉ tiêu 3, tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm: 100% tin tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý‎ kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, đảm bảo 100% số cơ sở được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm. Chỉ tiêu 4, xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm: ít nhất có 02/08 huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm tác hại, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Và chỉ tiêu 5, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, cộng tác viên trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm: ít nhật 70% đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ, cộng tác viên cấp tỉnh và 50% ở cấp huyện, xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Các giải pháp thực hiện, tăng cường công tác quản lý‎ nhà nước; công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm; giải pháp về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý‎ vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Trong hệ thống Công đoàn tỉnh, các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục  phòng chống mại dâm cho CNVCLĐ tại các CĐCS nhất là nữ CNVCLĐ trong các khu công nghiệp, gắn với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội; đồng thời vận động CNVCLĐ chấp hành các quy định của pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm và các quy định pháp luật khác có liên quan; tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Qua đó, tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạm mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đảm bảo sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Bảo


Bài viết liên quan