bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 27/02/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng bao gồm 5 chương, 26 điều. Quy định 99-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký.

Để thực hiện tốt quy định Quy định số 99-QĐ/TW, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện:

– Tuyên truyền rộng rãi Quy định số 99-QĐ/TW đến CĐCS, CNVCLĐ nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ nội dung quy định.

– Thực hiện nghiêm nội dung Quy định số 99-QĐ/TW tại trụ sở làm việc và khi tổ chức các sự kiện của các cấp công đoàn.

– Kiểm tra, phát hiện và có biện pháp điều chỉnh đối với các CĐCS, CNVCLĐ thực hiện sai Quy định số 99-QĐ/TW, kịp thời báo cáo với các cơ quan chính quyền và có phối hợp xử lý.

          Đính kèm  Quy dinh 99 ve co Dang va su dung Co Dang      

Thành Thơ

 


Bài viết liên quan