bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 31- CTr/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”, ngày 24/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-Vt đã ban hành Kế hoạch số 640/KH-MTTQ-BTT về việc “Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. Trong đó đề ra mục tiêu tổng quát sau: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Bộ Chính trị đề ra để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh, tranh thủ hợp tác và hỗ trợ quốc tế; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và sản xuất sản phẩm từ công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của tỉnh.

Ảnh sưu tầm

Để thực hiện được mục tiêu trên, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như:

Tổ chức tuyên truyền đến CNVCLĐ về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường giới thiệu thành tựu công nghệ sinh học của tỉnh.

Phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền và tích cực hưởng ứng việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.

 

                                                                                            Thu Trang


Bài viết liên quan