bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

Rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn, tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, là yếu tố quan trọng của môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh quốc phòng; lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, ngày 22/02/2024 Ban Dân vận Tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/BDVTU về việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Ảnh sưu tầm

Nhằm tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư, Kế hoạch 315-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dến cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ để cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đúng, đầy đủ về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cùng cấp giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giám sát, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, chương trình, đề án, phương án, kế hoạch lâm nghiệp gắn với tiềm năng, lợi thế của rừng đúng định hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

                                                                                       Thu Trang


Bài viết liên quan