bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Trong những năm qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở một số nơi, một số gia đình tổ chức tiệc cưới, việc tang còn hạn chế gây lãng phí, phô trương, thời gian kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2466-CV/BTGTU ngày 22/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, khu phố văn hóa.

Ảnh sưu tầm

– Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động gương mẫu chấp hành những quy định của Nhà nước, quy định của Nhà nước, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, cổ hủ, xa hoa lãng phí, vụ lợi trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan