bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế tập thể là bộ phận có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để phát huy vai trò quan trọng đó, ngày 11/7/2023 Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐĐTLĐ về việc “Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tuyên truyền, vận động trong đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát huy vai trò của công đoàn trong các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần xây dựng tổ chức kinh tế tập thể phát triển vững mạnh.

Đẩy mạnh tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể.

Ảnh sưu tầm

Nhằm tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW; tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đối với nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để biết và thực hiện.

(Đính kèm: Kế hoạch số 48-KH/ĐĐTLĐ ngày 11/7/2023 về việc “Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”: 42. KH 48.DD TLD).

                                                                                            Thu Trang


Bài viết liên quan