bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025)

Với mục đích nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật.

Ảnh sưu tầm

Nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện một số nội dung như sau:

Tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp tích cực của nền văn học, nghệ thuật sau ngày giải phóng đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.

Tăng cường tin, bài tuyên truyền quảng bá các tác phẩm tiêu biểu, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam và của tỉnh sau ngày đất nước thống nhất; trọng tâm là các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, văn hóa, con người Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thông qua các phong trào, hoạt động trong năm tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ.

Thông qua các trang mạng xã hội, zalo nhóm, fanpage công đoàn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trong của văn hóa, văn nghệ đến CNVCLĐ để nâng cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật tỉnh BR – VT trong giai đoạn mới.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan