bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Tết Giáp Thìn 2024

Nhằm Thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 an toàn, lành mạnh, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền đến CNVCLĐ thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 gắn với thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Ảnh sưu tầm

 

Phối hợp với cấp ủy đảng và chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhân dân, CNVCLĐ trong dịp Tết, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thẩm định, kiểm duyệt nội dung các chương trình; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội, không để xảy ra những sai sót và những hiện tượng phản cảm tạo dư luận xấu.

Cổ vũ, động viên CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa – văn nghệ diễn ra tại địa phương cư trú trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ và chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của CNVCLĐ khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan