bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

Ngày 09/10/2022, LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-LĐLĐ về việc “Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội”, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ lao động, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới, kết nối tốt cung- cầu lao động và phát triển thị trường lao động bền vững, cung ứng đầy đủ và kịp thời lao động có chất lượng cho thị trường.

 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện các nội dung sau:

Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, tuyên truyền, kết nối cung – cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và các doanh nghiệp để xác định nhu cầu tuyển dụng lao động.

Triển khai kế hoạch thực hiên Chương trình số 1111/CTPH –
BLĐTBXH – TLĐLĐVN – BHXHVN – LĐTMCNVN – HHDNNVVN của
LĐLĐ tỉnh tại địa phương, đơn vị, ngành phù hợp với tình hình thực tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua website, trang fanpage, zalo nhóm công đoàn để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các chính sách mới trong lĩnh vực lao động.

(Đính kèm: Kế hoạch số 310/KH-LĐLĐ ngày 09/10/2022 của LĐLĐ tỉnh về việc “Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội).

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan