bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/10/2022, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Chương trình số 13222/CTr-UBND, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế (Ảnh sưu tầm)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nhằm tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới về nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại (đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân) đến đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp. Cấp Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, lực lượng chức năng của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp.

 (Đính kèm Chương trình số 13222/CTr-UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan