bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ đến đoàn viên, CNVCLĐ

Ngày 08/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 9316/UBND-VP, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh sưu tầm

Để kịp thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ đến đoàn viên, CNVCLĐ biết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tuyên truyền Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, quy định điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%) từ ngày 01/7/2024.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan