bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cống hiến tài năng, trí tuệ, tham gia xây dựng cơ sở, luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ; giữ gìn, phát huy và sáng tạo các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật chất lượng cao…, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh sưu tầm

Nhằm cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nguyên Thường trực Ban Bí thư) tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ năm 2023; tiếp tục xây dựng, phát triển và phát huy sứ mệnh, vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

– Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó:

+ Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

+ Tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh trong tình hình mới”.

– Phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học – công nghệ; xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, phương hướng để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện.

 

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan