bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhằm mở rộng phạm vi bao phủ BHYT, phát triển bền vững tiến tới BHYT toàn dân, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về vai trò, trách nhiệm đối với mục tiêu BHYT toàn dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, thanh toán viện phí, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi khám chữa bệnh BHYT, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các nội dung sau:

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Công văn số 1560-CV/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

– Thường xuyên tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về BHYT, từ đó tự giác, tích cực tham gia BHYT.

– Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan trong việc xác định người lao động thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc để yêu cầu tham gia theo quy định; phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT nhằm kịp thời phát hiện báo cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng BHYT cho người lao động.

(Đính kèm: Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

                                                                                  Thu Trang

 


Bài viết liên quan