bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024)

Nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Hướng dẫn số 139-HD/BTGTU ngày 18/12/2023 về việc tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024), với các nội dung như:

Thân thế, cuộc đời hoạt động và những công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Khẳng định Đồng chí là một nhà lãnh đạo tài năng có nhiều đóng góp vào sự phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần đặt nền móng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; “vị tướng của nông dân” với những đóng góp xuất sắc trên mặt trận nông nghiệp.

Ảnh sưu tầm

Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – một nhân cách cộng sản kiên trung, mẫu mực; một người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; việc học tập và noi theo gương đồng chí Nguyễn Chí Thanh ở các cấp, các ngành, nhất là trong Quân đội nhân dân Việt Nam, những địa phương, cơ quan, đơn vị mà Đồng chí đã công tác và quê hương Thừa Thiên Huế.

Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, hải đảo.

Với mục đích qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, CNVCLĐ noi gương đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động và công tác, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết, thông qua đó góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, với chế độ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đính kèm: Đề cương tuyên truyền139- HD 110 Ngay sinh Nguyen Chi Thanh.signed.signed).

                                                                                  Thu Trang

 


Bài viết liên quan