bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), ngày 28/6/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8212/UBND-VP về việc tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ với các nội dung sau:

 – Tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn cao đẹp của Ngày Thương binh – Liệt sỹ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự trân trọng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

– Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”.

– Tuyên truyền những thành tự nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 76 năm qua, nhất là kết quả 17 năm thực hiện hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; 06 năm thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách pháp luật, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; công tác xác nhận, công nhận người có công; công tác chăm sóc đời sống gia đình các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bô trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng nghĩa cho người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

– Tuyên truyền biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống…

Ảnh sưu tầm

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh – Liệt sỹ và sự hy sinh cống hiến to lớn của các bậc cách mạnh  tiền bối , các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, LĐLĐ tỉnh đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động biết, từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan