bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quyền và bổn phận của trẻ em

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em; không để xảy ra việc sử dụng trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo vệ quyền của trẻ em, ngày 25/7/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 3360/SLĐBTXH-BTXH về việc truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quyền và bổn phận của trẻ em.

Ảnh sưu tầm

Để đảm bảo triển khai, thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn được đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động nghiên cứu, phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi đến CNVCLĐ; đồng thời tham khảo, sử dụng một số sản phẩm truyền thông do Cục Trẻ em sản xuất (đính kèm danh mục) để truyền thông thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

(Công văn số 305/TE-BVTE ngày 06/6/2023 và Công văn số 346/TE-PTTG ngày 21/6/2023 của Cục Trẻ em, danh mục đường link sản phẩm truyền thông:55. cv 346 Cuc TE tuyen truyen BVTE moi truong mang).

                                                                                   Thu Trang


Bài viết liên quan